Xayyaarri Itoophiyaa Dabliinii gara Waashingitan balali’aa ture hatattamaan akka bu’u taasifame

Xayyaarri Daandii Itoophiyaa, Boeing 787 Dream-liner, magaalaa Dabliinii (Ireland) gara Waashingitan (USA) balali’aa ture, ET500, rakkoo motora irraa gayeef jecha hatattamaan Dabliinitti deebi’ee akka bu’u taasfifamuu, Independent gabaaseera.

Xayyaarri Daandii Itophiyaa sa’aa tokkoof wolakkaaf erga balali’aa turee booda motorri xayyaarichaa tokkochi hujii kan dhaabe. Sana booda ture xayyaarichi hatattamaan deebi’ee magaalaa irraa ka’etti, Dabliin, akka bu’u kan taasifame.

Xayyaarichi imala kan eegale Boolee, Finfinnee, irraa ture. Dabliinitti bu’ee erga boba’aa guuttatee booda kan gara Waashingitanitti fuulleffate.

Xayyaarri Daandii Itoophiyaa, ET500, gara Waashingitan balal’aa ture kuni imaltoota 300 fe’e akka tures beekameera. Balaan imaltoota irra gaye tokkos akka hin jirre beekkameera.