Qaroominni Aksumiifi kan Roomaa wolitti hidhata cimaa qabaachuu isaatiif ragaan argame

Waa’ee qaroomina Aksumiin, keessumattuu ijaarsa siidaalee, wolqabatee wontoonni qajeelatti hinbeekamne heedutu jira. Isaaan keessaa inni guddaan gaafii siidaaleen Aksumii, kanniin yoo xiqqaate woggoota 2000...

Yunivarsiitiin Ameerikaa MITn roobootii dandeettii gufuu utaaluu qabdu uume

Robootonni waa heddu akka hojjatan nibeekna. Roobootonni hujii nama gargaaruu bira ce’anii gara waan namni hojjachuu hindandeenne ykn hojjachuuf bira hingeennetti ce’aniiru. Yeroo kanatti...

Namoonni 100 dorgommii plaaneetii Maarsii irratti qubachuu injifatan beekaman

Tikeetiin daandii tokkoo (deebiin kan hinjiru) siif bitamee yoo gara iddoola tokkootti qajeeli siin jedhan tole jettaa? Egaa waan kana irra hedduu ulfaataa ta’e...

Kompitaroonni boruu waan kiisa kaayatan ta’uuf deema jedhama

Teeknolojiin hangam akka dafee jijjiiramaaru waan hundi quba qabu. Namoonni akka dhuunfaattis ta'ee gareen hojjachuun yeroodhaa yerotti waan gama teeknolojiin addunyaa funduratti tankaarfachiisu irratti...

Teeknolojiin Sinimaagraafii garaagarummaa fotoofi viidiyoo jidduu jiru dhiphisaara

 Kan ilaaltan hundi suuraadha malee viidiyoo miti-sinimaagraafii jechuun isa kana Ilmi namaa teeknolojitti dhimma bahuudhaan waan haarawa uum. Kan uumames jijiira ykn fooyyessa. Wontoota teeknolojiin...

Plaaneetiin ‘lakkuu ardii’ Kepler-438b jedhamtu argamte

Dhiphinni lafa qonnaa isin yaachisaa? Baay’inna ummata addunyaa kanaa lafti tuni dandeettee baadhachuufi horachuun isii isin dhiphisaa? Kana hundaaf waan deebii laatuu danda’u bira...

Dhalli ilmanamaa 6% araada intarneetiin qabameera. Isin hoo?

Qorannoon barruu Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking irratti bahe kan agarsiisu ilma namaa addunyaa kana irra jiru keessaa 6% kan aarada intarneetiin qabame ta’uu...

NASAn Oraayen gara samiitti erguun gadaa Maarsii eegale

Dhaabbanni Qorannoo Samii Ameerikaa xayyaara samii Oraayen jedhamu har’a sa’aa 7:05 akka nannoo baha Ameerikaatti gara samiitti erge. Bulchaan NASA, Chaarles Boolden, ‘har’a...

Steefen Hokiing roobootonni (Artificial Intelligence) dhabamiinsa sanyii namaaf sababa ta’uu danda’u jedha

‘Artificial intelligence’ maashinoota ykn meeshaalee (fkn roobootota) akka namaatti yaaduu fi waa hubachuu danda’aniidha. Aliens ammoo wontoota lubbuu qaban kan akka namaatti yaaduu dandan...

Tamsaasa kallattiin ‘International Space Station-ISS’ irraa dabruun ardii daawwatuun danda’ame

Waan gubaa, gara samii keessa oljiru beekuun hawwii fi aabjuu hedduun keenna xiqqeennaa kaasee hawwine, woliin guddanne. Gamoo hedduu dheeraa ta’e irra bahanii namoota...
54,305FansLike
62FollowersFollow
3,830FollowersFollow
767SubscribersSubscribe