Tamsaasa kallattiin ‘International Space Station-ISS’ irraa dabruun ardii daawwatuun danda’ame

Waan gubaa, gara samii keessa oljiru beekuun hawwii fi aabjuu hedduun keenna xiqqeennaa kaasee hawwine, woliin guddanne. Gamoo hedduu dheeraa ta’e irra bahanii namoota...

Qorannoon Uumama Samii fi Lubbuu Boqonnaa Haarawa Seene

Sadaasaa 12, 2014 seenaa guddatu hojjatame. Ilmi namaa yeroo jalqabatiif  kometii ‘comet’ (wanta plaaneetii gadii aduu irra marmaaru) irra meeshaa qorannaa saayinsii Filee (Philae)...

Steefen Hokiing roobootonni (Artificial Intelligence) dhabamiinsa sanyii namaaf sababa ta’uu danda’u jedha

‘Artificial intelligence’ maashinoota ykn meeshaalee (fkn roobootota) akka namaatti yaaduu fi waa hubachuu danda’aniidha. Aliens ammoo wontoota lubbuu qaban kan akka namaatti yaaduu dandan...

Yunivarsiitiin Ameerikaa MITn roobootii dandeettii gufuu utaaluu qabdu uume

Robootonni waa heddu akka hojjatan nibeekna. Roobootonni hujii nama gargaaruu bira ce’anii gara waan namni hojjachuu hindandeenne ykn hojjachuuf bira hingeennetti ce’aniiru. Yeroo kanatti...

Airbus rookkeettii si’a heddu gara samiitti dhuka’uu dandeettu hojjachuudhaaf

Nama, meeshaafi saatalaayitii gara samii/hewaatti erguuf gufuulee heeddutu jiru. Isaan ijoon teknolojiifi baasiidha. Biyyoonni hangi tokko teknolojii (beekumsa) rookkeettii gara samiitti dhukaasuu qabaatanis humna...

Qaroominni Aksumiifi kan Roomaa wolitti hidhata cimaa qabaachuu isaatiif ragaan argame

Waa’ee qaroomina Aksumiin, keessumattuu ijaarsa siidaalee, wolqabatee wontoonni qajeelatti hinbeekamne heedutu jira. Isaaan keessaa inni guddaan gaafii siidaaleen Aksumii, kanniin yoo xiqqaate woggoota 2000...

Woyyaaneen seera viidiyoo, suuraa fi barreeffama ajjeechaa isii saaxilu intarneetiirratti gadi lakkisuu yakka taasisu...

Seera yakkaa haarofni Woyyaaneen baasuudhaaf tirtiraa jirtu keeyyata viidiyoolee, suuraa fi barreeffama 'fincila, hookaraa fi wolitti bu'iinsa' uumuu malu jettu intarneetii irratti gadi lakkisuun yakkaan...

Haalli qilleensa El Nino cimaan uumamuuf deema; Gaafa Afrikaas hubuun nimala

Bara kana oo'i Galaana Paasifik irraa ol ka'uun haala qilleensaa addunyaa kan geeddaru ta’uun beekameera. Jijjirama qilleensa addunyaaf sababa kan ta’u uumamuu haala qilleensa...

Facebook satalaayitiidhaan intarneetii ummata Afrikaa biraan gayuuf qophiirra jira

Dhaabbanni Facebook garee saatalaayitii Eutelsat (Faransaayii) woliin ta’uudhaan tajaajila intarneetii gama saatalaayitiin darbu kafaltii malee ummata ardii Afrikaa biraan gayuuf xumura irra gayaniiru. Kallattiin...

Google teknolojii ergaa e-mail’f battalumatti deebii laatu uumuu ifa godhe

Hanga ammaatti e-mail isin bira gayu hundaaf deebii laataa kan ture isinuma. Deebii kan laattan battalumatti ykn guyyoota booda ta’uun nimala. Amma garuu suni...
54,305FansLike
62FollowersFollow
3,830FollowersFollow
767SubscribersSubscribe