Thursday, September 24, 2020

Fayyadamtoonni Facebook biliyoona 1.5 dhaqqaban

Dhaabbanni Facebook addunyaa irratti namoonni biliyoona 1.5 fayyadamtoota Facebook akka ta’an ibseera. Kana jechuun %30 dhala-namaa kanniin umriidhaan 15 – 65 jidduu jiranii fayyadamtoota...

Google teknolojii ergaa e-mail’f battalumatti deebii laatu uumuu ifa godhe

Hanga ammaatti e-mail isin bira gayu hundaaf deebii laataa kan ture isinuma. Deebii kan laattan battalumatti ykn guyyoota booda ta’uun nimala. Amma garuu suni...

Facebook satalaayitiidhaan intarneetii ummata Afrikaa biraan gayuuf qophiirra jira

Dhaabbanni Facebook garee saatalaayitii Eutelsat (Faransaayii) woliin ta’uudhaan tajaajila intarneetii gama saatalaayitiin darbu kafaltii malee ummata ardii Afrikaa biraan gayuuf xumura irra gayaniiru. Kallattiin...

Saayinsistoonni hantuuta qaruutee buufata qorannoo keessatti uumani

Saayinsistoonni hantuuta haxxee hantuuta hanga ammaa beeknu hundarra sammuu qabu uumuu danda’aniiru. Hantuunni ‘haarofni’ buufata qorannoo(laaboraatoorii) keessatti harka namaan tolfame kuni sammuu waayaadu, yeroo...

Haalli qilleensa El Nino cimaan uumamuuf deema; Gaafa Afrikaas hubuun nimala

Bara kana oo'i Galaana Paasifik irraa ol ka'uun haala qilleensaa addunyaa kan geeddaru ta’uun beekameera. Jijjirama qilleensa addunyaaf sababa kan ta’u uumamuu haala qilleensa...

NASA’n suuraa ardii fageenya miliyoona km 1.6 irraa kaasuu danda’eera

Instiitiyuutiin Qorannoo Samii Ameerikaa (NASA) yeroo jalqabaatiif surraa ardii fageenya km miliyoona 1.6  irraa kaasuu danda’e. Suuraa kana kaastee gara ardiitti kan ergite saatalaayitii...

Xayyaarri samii imala km biliyoona 4.8 booda plaaneetii Pluutoo bira gaye

Saayinsiin, keessattuu inni qorannoo samii, hojii daangaa ce’uufi fuullee haarawa saaquu cimsee itti fufeera. Tibbana gara mooraa qorattoota samii/hewaa (akkasuma  dinqisiifattootaattis) gammachuu hedduu guddaa...

Yunivarsiitiin Kalifoorniyaa onnee namtolcheetti fayyadamuun umrii dhukkubsattuu dheeresse jedha

Qaamni namaa kanniin akka onnee, sombaafi tiruu hir’achuun ykn dhukkubsachuun du’atti nama geessa. Yaalaan fayyisuun alatti kan biraatiin bakka buusuun waan yaadamu ykn danda’amu...

Daqiiqaan dhumaa guyyaa har’aa sekondii 61 qabaachuuf deemti, jedha NASAn

Guyyaan har'aa guyyaa hundarra dheeraadha. Sababni isaas waan marsaan lafaa sekondii tokkoon duubatti harkifatuuf. Isa kanaan saayinsistoonni leap second jedhu. Leap year beektu. Dubbichi...

Airbus rookkeettii si’a heddu gara samiitti dhuka’uu dandeettu hojjachuudhaaf

Nama, meeshaafi saatalaayitii gara samii/hewaatti erguuf gufuulee heeddutu jiru. Isaan ijoon teknolojiifi baasiidha. Biyyoonni hangi tokko teknolojii (beekumsa) rookkeettii gara samiitti dhukaasuu qabaatanis humna...
86,088FansLike
67FollowersFollow
3,830FollowersFollow
1,130SubscribersSubscribe