Saturday, September 19, 2020

Barnoonni sadarkaa ol’aanaa kaffaltii malee gama intarneetiin kennamu namoota miliyoona heddu...

Barnoonni gama intarneetiin kennamu (Massive Online Courses-MOOCs) yeroo dhihoo as hedduu babal'ataatiin kan dhufe. Gama intarneetiin barnoonni kennamu akaakuu barnootaa hunda kan ammatu yoo...

Bariituu Jaalataa Ahmad mana barnootaa Gaara Mul’ataatti ijaara jetti

Bariituu Jaalataa Ahmad, umriin 14, woldorgommii sadarkaa idiladdunyaatti barattoota gola 8 jiddutti geggeeffame injifatte. Injifannoon isiin gonfatte kan maatii isiifi hunda keenya boonsu. Gochi isii gaariin...

Dhimmoota kanniin irratti hojjadhaa; sammuun niqarooma, abshaalummaan nidabala

Sammuu qaraafi abshaala, isa IQ guddaa, qabaachuu kan hinfeene jira hinse'u. Garuu abshaalummaafi qaroomini sammuu waan akkasumatti hawwii qofaan argamu, bira gahamuu miti. Sammuu...

Maxxansaan Afaan agarsiisa kitaabaa magaalota heddu keessatti geggeessuuf

‘Afaan Campiagn’ sochiin kitaaba Afaan Oromoo qulqullinnaafi qabiyyee aadaa qaban ijoollee Oromoo biyya keessaafi biyyoota addunyaa biroo keessa jiraatan hunda biraan gayuu irratti xiyyeefate,...

Dhiha Aafrikaatti sababa Iboolaaf jecha ijoollee miliyoona 5tu barnoota irraa badan

Giinii, Laaybeeriyaa fi Seeraliyoon keessatti Iboolaan ijoolleen miliyoona 5 ol ta’an mana barumsaatii akka bahan taasisuu isaa gabaafame. Manni barnootaa fi waajjiroonni mootummaa daddarbiinsa...

Apps Barnoota Sad. 2ffaa Barattoonni akka Salphatti akka Qayyabatan Taasisan

Barnoonni gola keessatti barsiisaan isiniif laatu qajeelatti hinhubbanee?  Heerregaa fi fiiziksiin isinitti hinjabaannee?  ‘Bilbila qaroo’ qabduu? Intarneetitti dhimma baatuu? Deebiin keessan gaafilee kanniin...
86,088FansLike
67FollowersFollow
3,830FollowersFollow
1,130SubscribersSubscribe