Thursday, September 24, 2020

Horsiisee-bultoonni miliyoona 2 ol ta’an gargaarsa hatattamaa hin argatan taanaan lubbuun isaanii balaaf saaxilama...

Horsiisee-bultoota Itoophiyaa miliyoona 2ol ta'an gargaarsi hatattamaa dafee hin dhaqqabu taanaan lubbuun isaanii balaa guddaaf saaxilamuun kan hin oolle taúu Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii (UN)...

Ruuziin sobaa laastikii irraa tolfame seensa Naayjeeriyaa irratti qabame

Ruuziin sobaa laastikii irraa hojjatame Naayjeeriyaa keessatti too'annaa jala oole. Ruuzni sobaa kuni laastikii 'waan baqu' irraa kan tolfamee fi gara Naayjeeriyaatti yoo seenu...

Buna dhuguun umrii dheerinaaf faaydaa guddaa qaba, jedha qorannoon haarofni

Namoota buna dhuguu jaalattaniif oduun gaariin asbayeera. Guyyatti, akka qorannoon barruu Circulation addeessetti,  buna kobbee shanii gadi dhugdu taanaan carraan isin dhibee onnee, sukkaara,...

Dhaabbanni Deenmaark Mobile App deettuu gargaaru Itoophiyaa keessatti hujiirra oolche

Dhaabbanni miti-mootummaa biyya Deenmaark, Maternity Foundation, fayyadama bilbilaa (Mobile App) deettuu gargaaru Itoophiyaa keessatti hujii irra oolchuu ibseera. Fayyadamni bilbilaa (App) kuni daa’imman nagayaan...

Tan qaama saalaa dheeressa jettee nama ajjeeste hidhaa woggaa 5’n adabamte

Biyya Ameerikatti, jiraattuu naannoo New Jersey kan taate, Kasia Rivera adabbiin woggaa 5 kan itti murtaaye yaalii qaamaa saalaa dargaggeessa gannaa 22 guddisuuf ykn...

Hubaatii sukkaarri fayyaa namaa irraan gayu

Jaarraa hedduuf sukkaarii nyaata mi’eessaa, qaamaafis faayda-qabeessa ta’eeti kan ilaallamaa ture. Hanga yeroo dhihootti, sukkaaratti baay’inaan dhimma bayaa kan turan hawaasa hundaa miti. Ummata...

Amaloonni namoota ciccimoo irraa calaqqisan maal fa’a?

Dhimmoota heddu, milkaayuufi milkii dhabuu, funduratti tankaarfachuufi bakka yaadan hanqachuu kan murteessan. Isaan keessaa inni tokko, fagoo hin deeminaa, amala ykn aadaa keenya. Milkaayina...

Hirriba gayaa dhabuun rakkoo dhibee sukkaaraafi onneetiif nama saaxila

Namoonni guyyatti sa’aa 6 gadiif hirriba argatan kanniin hirriba gayaa argataniin yoo wolbira qabamu hireen isaan dhibee sukkaaraafi onneetiif saaxilamuu baay’ee ol ka’adha, jedha...

Wol’aansa Artist Nuuhoo Goobanaaf gargaarsi ummataa gaafatame

Artistii Oromoo, Nuuhoo Goobanaa, dhibee sukkaaraan dararamaa jiru wol’aanuuf gargaarsi ummataa gaafatame. Nuuhoo Goobanaa yeroo dheeraadhaaf dhukkubaan dararamaati kan ture. Dhukkubni itti hammaatee, yeroo...

Faaydaalee dammaa kanniin beektuu?

Faaydaa guyyatti bishaan gayaa dhuuguun qaama keenyaaf qabu beekna. Bishaan damma qabuu dhuguun hoo faaydaa dabalataa nuuf laata? Eeyyen! Bishaan damma qabu dhuguun hedduu bu’a...
86,088FansLike
67FollowersFollow
3,830FollowersFollow
1,130SubscribersSubscribe